BTP2

Den förmånsbestämda planen

BTP2 är den plan för bankernas tjänstepension som finns sedan tidigare avtal. BTP2 består av två delar. Den ena delen är förmånsbestämd och det innebär att pensionen blir en viss procent av din slutlön. Den andra delen är premiebestämd. Där beror pensionens storlek på hur stora premier som betalats in till din pension och vilken avkastning premierna har gett.


Här kan du läsa mer om vad som ingår i BTP2:

Så tjänar du in din tjänstepension

När du går i pension

Avtalet ger inte bara ålderspension

Efterlevandeskydd


Vem omfattas av BTP2?

Arbetsgivaren väljer om företaget ska börja använda den nya pensionsplanen, BTP1, och i så fall när det ska ske. Annars fortsätter den gamla pensionsplanen att gälla som förut.

Om arbetsgivaren väljer BTP1 gäller den nya planen för alla som nyanställs, men är du under 25 år omfattas du då av BTP1 oavsett när du anställts. För redan tidigare anställda fortsätter BTP2 att gälla.


Så tjänar du in tjänstepension

Från det att du fyller 25 år och till och fram till din 65-årsdag betalar din arbetsgivare premier till din tjänstepension, både till den förmånsbestämda och den premiebestämda delen.

Vad är pensionsgrundande?

Dina pensionspremier beräknas utifrån tjänstetid och lön, alltså hur mycket du arbetat och vad du har tjänat.
Till pensionsgrundande tjänstetid räknas

 • arbetstid
 • semester
 • sjukfrånvaro.

Pensionsgrundande tjänstetid börjar räknas från det att du fyller 25 år och fram till din 65-årsdag. För att du ska få fulla förmåner i form av ålderspension och familjepension måste du omfattas av BTP i minst 30 år, alltså 360 månader. Om du haft en likvärdig avtalspension på en annan arbetsplats kan den tjänstetiden också komma att räknas. För varje månad som ”fattas” i din totala tjänstetid minskas de här förmånerna med 1/360.

Pensionsmedförande lön består av:

 • årslön
 • semesterlönetillägg (1,45 procent)
 • provision, viss bonus med mera
 • regelmässiga skift- och beredskapsersättningar som betalats ut föregående år.

Den högsta pensionsmedförande lönen är 30 inkomstbasbelopp.

Det här räknas inte som pensionsmedförande lön:

 • vinstandelssystem och resultatbaserade lönesystem som gäller för alla anställda
 • tillägg i form av gratifikation.

Förmånsbestämd del

Den förmånsbestämda delen av pensionen är en viss procent av din slutlön. Du kan alltså inte själv påverka hur premierna placeras.

Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen från staten. Den allmänna pensionen har ett inkomsttak på 7,5 inkomstbasbelopp. Tjänar du mer så har det ingen betydelse för hur mycket du får i pension från staten. Man kan säga att tjänstepensionen kompenserar dig för det. Procentsatserna för tjänstepensionen är därför högre för den del av din lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Tjänstepensionen blir:

 • 10 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp
 • 65 procent av den del av lönen som motsvarar 7,5-20 inkomstbasbelopp
 • 32,5 procent av lön motsvarande 20-30 inkomstbasbelopp.

För att du ska få full tjänstepension ska du ha varit anställd i 30 år. Du måste också vara anställd fram till ordinarie pensionsålder. Du kan alltså inte räkna med hel tjänstepension vid 65 års ålder om du börjar arbeta inom bank och finans efter att du fyllt 35 – om du inte haft en tidigare anställning som också gett rätt till avtalspension. Då kan den komma att samordnas med BTP.

30 års anställning motsvarar 360 månader. Den anställningstid som fattas för att få full pension räknas av. Fattas till exempel 30 månader minskas pensionen så att du får ut 330/360.

Premiebestämd del

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till den premiebestämda delen av din tjänstepension, BTP-K. Premien motsvarar 2 procent av din lön.

Du kan själv placera premien för BTP-K. Placeringsalternativen varierar mellan olika företag. Det beror på vilka överenskommelser som finns.

Du kan också välja att placera premien var du vill på marknaden, men då får du själv stå för administrationskostnaderna.

Vill du veta vilka placeringsval du har? Kontakta din arbetsgivare.

Hur stor blir pensionen?

Det går inte att i förväg veta hur stor din premiebestämda pension kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in – och hur länge. Men det beror också på hur du har valt att placera dina premier. Därför är det viktigt att du skaffar dig kunskap om de olika placeringsalternativen – både på kort och lång sikt. Redan i början av ditt yrkesliv behöver du alltså tänka på din ekonomi som pensionär.

minpension.se kan du göra en prognos för hur just din pension blir.

Alternativ pensionslösning

Om din årslön överstiger 10 inkomstbasbelopp kan du i vissa fall göra upp om en alternativ lösning för din tjänstepension – förutsatt att din arbetsgivare accepterar den typen av överenskommelser.

Den alternativa pensionslösningen gäller för lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp och omfattar ålderspension och familjepension.

Du har den alternativa pensionslösningen så länge du har kvar din anställning.

För mer information kontakta din arbetsgivare eller försäkringsgivarna.


När du går i pension

När kan du gå i pension?

Den ordinarie pensionsåldern enligt BTP är 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare.

Jobba längre

Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 67. Men efter 65 års ålder tjänar du inte in tjänstepension enligt BTP2. Om du vill fortsätta jobba efter din 65-årsdag, måste du säga till arbetsgivaren 3 månader i förväg.

Sluta jobba tidigare

Vissa åldersgrupper kan gå i pension tidigare med särskild ersättning från arbetsgivaren. Det kallas förtida avgång och regleras i paragraf 8 i pensionsavtalet. Här gäller särskilda bestämmelser – du ska bland annat ha varit anställd i företaget i fem år. Då kan du sluta arbeta helt om du säger till 6 månader i förväg. Du kan också sluta arbeta delvis förutsatt att din arbetsgivare godkänner det. I stora drag ser det ut så här:

Är du född 1956 eller tidigare kan du sluta jobba när du fyllt 61 år.

Är du född 1957-1961 kan du sluta jobba när du fyllt 62 år.

Är du född 1962-1966 kan du sluta jobba när du fyllt 63

Vill du veta vad förtida avgång skulle innebära för dig? Kontakta din arbetsgivare.

Avtalet innehåller också en möjlighet att göra ett så kallat alternativt uttag av ålderspension. Det innebär att du kan gå i pension före 65 års ålder utan att tillhöra de särskilda åldersgrupperna ovan. Då får du inte särskild ersättning från arbetsgivaren. Reglerna i inkomstskattelagen avgör när du tidigast kan gå i pension. För närvarande kan du gå i pension redan från 55 års ålder.

Tänk på att undersöka hur din pension påverkas om du går i förtid. Din månatliga pension blir lägre eftersom pengarna beräknas tas ut under längre tid.

Om du vill sluta jobba före 65 års ålder, ska du säga till arbetsgivaren 6 månader i förväg.

Hur betalas pensionen ut?

Den förmånsbestämda delen av ålderspensionen enligt BTP2 betalas ut månadsvis fram till den dag du avlider. Du kan alltså inte själv påverka hur pensionen betalas ut. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att din pension stämmer med avtalet.

Den premiebestämda delen av tjänstepensionen, BTP-K, kan du däremot välja att ta ut på olika sätt – under en kortare eller en längre period. Normalt betalas BTP-K ut under fem års tid. Den kortaste utbetalningstiden är på sex månader.


Avtalet ger inte bara ålderspension

Vad gäller om du blir sjuk?

Om du är sjuk får du ersättning från din arbetsgivare och från försäkringskassan i upp till 90 dagar. Efter det kan du i vissa fall få sjukpension genom BTP2.
Det gäller när du inte längre får sjuklön och

 • varit sjuk i mer än 90 dagar i följd
 • varit sjuk vid flera tillfällen i sammanlagt mer än 150 dagar under en tolvmånadersperiod.

Din arbetsförmåga måste också vara nedsatt med minst 25 procent.

Sjukpensionen kompletterar ersättningen från försäkringskassan.

Hur mycket du får i sjukpension beror på din lön, hur länge du är sjuk och om du är sjukskriven på heltid eller deltid.

Om du är delvis sjukskriven får du sjukpension som motsvarar sjukskrivningsgraden.

Vad gäller vid arbetsskada?

Om du drabbas av en arbetsskada får du ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Du får också ersättning via TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Din arbetsgivare är skyldig att teckna en sådan trygghetsförsäkring med AFA Försäkring, som är kollektivavtalets försäkringsbolag.


Efterlevandeskydd

Om du avlider kan dina nära få särskild efterlevandepension, barnpension och familjepension. De kan dessutom få ut ett engångsbelopp genom den livförsäkring som också ingår i din tjänstepension.

Särskild efterlevandepension, särskild barnpension och familjepension betalas ut från och med månaden efter din bortgång. Utbetalningarna för din make, maka, registrerade partner eller sambo upphör om han eller hon avlider, gifter om sig eller ingår nytt samboförhållande före 60 års ålder. Utbetalningarna till dina barn upphör när de fyller 21 år eller om de avlider.

 • Särskild efterlevande pension och särskild barnpension beräknas på lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
 • Familjepension beräknas på lön som motsvarar 7,5 till 30 inkomstbasbelopp.

Tänk på att dina efterlevande också har rätt till pension enligt lag.

Mer information på pensionsmyndigheten.se.

Särskild efterlevandepension

BTP2 ger en särskild efterlevandepension till din make, maka, registrerade partner eller sambo om du dör innan du fyllt 65 år. Efterlevandepensionen är 20 procent av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Efterlevandepensionen betalas ut till fullo oavsett hur lång tjänstgöringstid du haft. Pensionen betalas ut som längst till och med månaden före den efterlevandes 65-årsdag.

Din make, maka eller registrerade partner kan be att få efterlevandepensionen utbetalad under en kortare tidsrymd om familjesituationen motiverar det, till exempel om det finns minderåriga barn. Den kortaste utbetalningstiden är fem år.

Särskild barnpension

Dina barn får särskild barnpension tills de är 21 år. Det är normalt tre år längre än barnpensionen från försäkringskassan.

Hur stor pension varje barn får beror bland annat på hur många förmånstagare det finns, det vill säga hur många barn du. Flera barn delar pensionen lika mellan sig.

Barnpensionens storlek beror också på det så kallade grundbeloppet. Grundbeloppet för barnpensionen är 16 procent av din pensionsmedförande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Barnpension beräknas även på den del av lönen som är högre än 7,5 inkomstbasbelopp, men då ingår barnpensionen i familjepensionen.

Se tabellen för särskild barnpension

Familjepension

Om du inte har barn under 21 år går hela familjepensionen till din efterlevande make, maka, registrerade partner eller sambo.

Om du har barn under 21 år får din make, maka eller registrerade partner 75 procent av grundbeloppet. Det som är kvar delas sedan lika mellan barnen.

Grundbelopp för hel familjepension är:

 • 32,5 procent av din pensionsmedförande lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp
 • 16,25 procent av pensionsmedförande lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

För att få full familjepension måste du ha full pensionsgrundande tjänstetid, det vill säga ha varit anställd i 360 månader (30 år). Har du varit anställd kortare tid ger det mindre i pension.

Se tabell 1

Se tabell 2

Livförsäkring vid dödsfall, TGL

Du omfattas också av en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen bekostas av din arbetsgivare och försäkringsbolag är det bolag som din arbetsgivare har avtal med.

Livförsäkringen gäller under din tid som anställd – förutsatt att du har en fastställd arbetstid på minst 8 timmar i veckan.

Om du arbetar 15 timmar i veckan eller mer, har du rätt till hel TGL. Har du en genomsnittlig arbetstid på 8-15 timmar per vecka får du halv TGL.

Försäkringen innebär att dina förmånstagare får en engångssumma. Hur stort beloppet blir beror bland annat på hur gammal du är när du avlider. Men om du är 55-70 år när du dör och efterlämnar barn under 17 år är grundbeloppet alltid 6 prisbasbelopp.

Vilka räknas som förmånstagare?

Förmånstagarna listas i en särskild ordning:

 1. Make, maka, registrerad partner.
 2. Barn.
 3. Dina föräldrar/din förälder.
 4. Övriga släktingar som har rätt att ärva dig.
 5. Fysisk universaltestamentstagare, det vill säga någon annan person enligt särskilt förmånstagarförordnande. Om du har sambo måste du anmäla honom eller henne som förmånstagare skriftligt, underteckna och skicka in till det försäkringsbolag som din arbetsgivare tecknat TGL-avtal med.
 6. Företaget eller företagets fond för anställda (förutom 0,5 procent som går till dödsboet som begravningshjälp).

Se tabellen för livförsäkring vid dödsfall

Barntillägg

Dina barn kan även få barntillägg genom tjänstegrupplivförsäkringen. Det är alltså barnen som är förmånstagare till barntillägget. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare måste du anmäla det skriftligt till försäkringsbolaget. Det kan vara bra att tänka på för dig som har sambo. Läs mer om vad som gäller för förmånstagare i dina försäkringsbesked.

Se tabellen för barntillägg