BTP1

Den premiebestämda pensionsplanen

BTP1 är en helt och hållet premiebestämd plan. Om du har BTP1 betalar din arbetsgivare en premie för ditt pensionssparande beräknad på din pensionsmedförande lön. Här finns en möjlighet för dig att påverka din pension. Du kan nämligen bestämma hur en del av premien ska placeras.

Vem omfattas av BTP1?

Det är arbetsgivaren som väljer vilken pensionsplan som banken/företaget ska tillämpa. En arbetsgivare som tidigare tillämpat BTP2 kan således besluta att övergå till att tillämpa BTP1. Om arbetsgivaren väljer BTP1, gäller den pensionsplanen för alla som nyanställs men är du under 25 år omfattas du av BTP1 oavsett när du anställdes. För redan tidigare anställda fortsätter BTP2 att gälla såvida man inte överenskommer om annat med sin arbetsgivare.


Så tjänar du in tjänstepension

Vad är pensionsgrundande?

Din arbetsgivare betalar in ett visst belopp, en premie, till din framtida pension. Premien beräknas på din pensionsmedförande lön, det vill säga all lön som betalats ut årligen upp till 30 inkomstbasbelopp och förmåner som ersatt lön (till exempel bil, pension, sjukvård, privattandvård och hushållsnära tjänster) sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

Det här ingår inte i den pensionsmedförande lönen

  • rörliga ersättningar som tjänats in under mer än ett år
  • aktie- och aktiekursrelaterade program, aktiesparprogram
  • kostnadsersättningar (varken skattefria eller skattepliktiga)

Premien tjänas in oavsett ålder och beräknas preliminärt utifrån din månadslön och betalas månadsvis. Sedan görs en slutlig avstämning i februari året därpå.

Om du är visstidsanställd

Om du är visstidsanställd och din premie förväntas bli lägre än 4500 kronor* görs en slutlig avstämning av storleken på premien i februari nästkommande kalenderår.

Är premien lägre än 4 500 kronor väljer du själv om du vill avsätta premien för pensionssparande eller få ut den i kontanter.

(* beloppet 4 500 kronor gäller från år 2020)

Premiens trygga del

Premien för din tjänstepension betalas i två delar. Den trygga delen placeras i ett långsiktigt alternativ som tagits fram av en särskild nämnd, BTP-nämnden. Den har i uppdrag att följa och förvalta pensionsavtalet. Den här delen av premien kan du inte påverka själv.

Premiens trygga del är 2,5 procent av din pensionsmedförande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp

Premiens valbara del — som du kan påverka

Den valbara delen av premien placerar du enligt de alternativ som erbjuds genom din arbetsgivare. Eftersom det är arbetsgivaren som står för placeringsalternativen har du inga extra kostnader för administration. En särskild nämnd, BTP-nämnden, bestämmer om regler och avgifter för förvaltningen av ditt pensionskapital för att du ska få ut så mycket som möjligt när du går i pension.

Du kan också välja att placera premien var du vill på marknaden, men då får du själv stå för kostnaderna.

Om du inte gör ett aktiv val placeras premien på samma sätt som i den trygga delen.

Premiens valbara del är 2 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Läs dock mer om den förstärkta pensionen som kommer att innebära en högre premieinbetalning till din pension. Du kan även kontakta din arbetsgivare.

Vill du veta mer om vad som gäller för dig? Kontakta din arbetsgivare.

Hur stor blir pensionen?

Det går inte att i förväg veta hur stor din premiebestämda pension kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in – och hur länge. Men det beror också på hur du har valt att placera dina premier. Därför är det viktigt att du skaffar dig kunskap om de olika placeringsalternativen – både på kort och lång sikt. Redan i början av ditt yrkesliv behöver du alltså tänka på din ekonomi som pensionär.

minpension.se kan du göra en prognos för hur just din pension blir.

Alternativ pensionslösning

Det går också att göra upp om en annan pensionslösning tillsammans med arbetsgivaren. Den alternativa pensionslösningen kan avvika helt eller delvis från BTP-planen med några undantag:

Ålderspensionsdelen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp och reglerna om sjukpension. De delarna följer alltid BTP-planen.


När du går i pension

När kan du gå i pension?

Pensionsåldern är normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt BTP.

Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 68 år.

Reglerna i inkomstskattelagen avgör när du tidigast kan gå i pension. För närvarande kan du gå i pension redan från 55 års ålder.

Du kan också gå i pension på deltid förutsatt att du kommer överens med din arbetsgivare.

Du ska meddela arbetsgivaren sex månader innan du önskar gå i pension.

Hur betalas pensionen ut?

Det är olika regler för hur ålderspensionens olika delar betalas ut, det vill säga den trygga delen och den valbara delen.

Den trygga delen betalas ut varje månad så länge du lever från den dagen du går i pension. Hur mycket blir det då per månad? Ja, det beräknas utifrån det pensionskapital du tjänat in och ett antagande om bland annat avkastning och förväntad livslängd.

Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål och begränsas bara av skatteregler och försäkringsvillkor. Om du inte har gjort ett aktiv val för hur premien en gång skulle placeras, så har premien hanterats som i den trygga delen. Men utbetalningen görs enligt de regler som gäller för den valbara delen. Du kan alltså välja hur pengarna ska betalas ut även om du inte tidigare valt hur premien skulle placeras.


Avtalet ger inte bara ålderspension

Vad gäller om du blir sjuk?

I BTP ingår även sjukpension. Är du sjuk får du ersättning från din arbetsgivare och från Försäkringskassan i upp till 90 dagar. Efter det kan du i vissa fall få sjukpension. Det gäller när du inte längre får sjuklön och har varit

  • sjuk i mer än 90 dagar i följd
  • sjuk vid flera tillfällen i sammanlagt mer än 150 dagar under en tolvmånadersperiod

Din arbetsförmåga måste också vara nedsatt med minst 25 procent.

Sjukpensionen kompletterar ersättningen från Försäkringskassan.

Hur mycket du får i sjukpension beror på din lön, hur länge du är sjuk och om du är sjukskriven på heltid eller deltid.

Om du är delvis sjukskriven får du sjukpension som motsvarar sjukskrivningsgraden.

Vad gäller vid arbetsskada? (TFA)

Om du drabbas av en arbetsskada får du ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Du får också ersättning via TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Din arbetsgivare är skyldig att teckna en sådan trygghetsförsäkring med AFA Försäkring, som är kollektivavtalets försäkringsbolag.


Efterlevandeskydd

Vad händer med premiepengarna om du avlider? Alla inbetalade premier för ålderspension omfattas av återbetalningsskydd. Det innebär att värdet av pensionsförsäkringen betalas ut till dina förmånstagare beroende på de skatteregler och försäkringsvillkor som gäller vid tidpunkten för din död.

Om du dör innan ålderspensionen betalats ut åt dig, får dina förmånstagare värdet av ålderspensionen under fem år.

Om du dör efter att ålderspension börjat betalats ut, fortsätter pensionen att betalas ut som återbetalningsskydd till dina förmånstagare. Utbetalningarna upphör senast 20 år efter att du gick i ålderspension.

Om du dör efter det att en tidsbegränsad ålderspension börjat betalas ut fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare. Utbetalningarna fortsätter som längst så länge som du skulle ha fått ut din pension.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet. Skulle du sedan ändra dig och vilja ha återbetalningsskydd för dina premier, så gäller vissa regler för det.

Barnpension

Om du har barn under 20 år när du avlider, får dina barn barnpension genom tjänstepensionen. Enligt BTP1 är det din ålder vid dödsfallet som avgör hur stor pensionen blir och hur länge den betalas ut. Pensionen betalas ut till barnet och beskattas av barnet.

Observera!

Lägg din telefon ner för att se tabell.

Medarbetarens ålder Antal prisbasbelopp per år och barn under 20 år Utbetalningstid
  Helt belopp Halvt belopp  
18—35 år 3 1,5 10 år
36—45 år 3 1,5 7 år
46—54 år 2,5 1,25 5 år
55—64 år 1 0,5 5 år

Efterlevandepension utbetalas med helt eller halvt belopp, beroende på den anställdes ordinarie arbetstid. Om den ordinarie arbetstiden, räknat i genomsnitt per månad, är:

  • Minst 15 timmar per helgfri vecka utbetalas helt belopp.
  • Minst 8 timmar men mindre än 15 timmar per helgfri vecka utbetalas halvt belopp.

Livförsäkring vid dödsfall, TGL

Du omfattas också av en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Försäkringen bekostas av din arbetsgivare och försäkringsbolag är det bolag som arbetsgivaren har avtal med.

Om du arbetar 15 timmar eller mer per vecka, har du rätt till hel TGL. Har du en genomsnittlig veckoarbetstid på mellan 8—15 timmar får du halv TGL.

Försäkringen innebär att dina förmånstagare får en engångssumma som motsvarar 9,1 prisbasbelopp det år du dör. Har du barn som ännu inte fyllt 21 år ger livförsäkringen 2,8 prisbasbelopp per barn. Enligt gällande regler är utbetalningarna skattefria.

Vilka räknas som förmånstagare?

Förmånstagarna listas i en särskild ordning:

  1. Maka/make eller registrerad partner. Om det inte finns någon make, maka eller registrerad partner, Sambo.
  2. Barn.
  3. Någon annan person enligt särskilt förmånstagarförordnande. Tänk på att du måste ange varje förmånstagare skriftligt, underteckna och skicka in till det försäkringsbolag som din arbetsgivare tecknat TGL-avtal med. Annars går pengarna till ditt dödsbo.

Ett samarbete mellan BAO och Finansförbundet.
Kontakta oss om du har frågor.