Vad är skillnaden mellan BTP1 och BTP2?

BTP1 är den nyare pensionsplanen som började gälla den 1 februari 2013, den är helt premiebestämd.

BTP2 följer de regler som gällde innan det nya avtalet trädde ikraft 1 februari 2013. BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan.

Det är arbetsgivaren som väljer om företaget ska tillämpa BTP1 eller BTP2. I de fall en arbetsgivare har tillämpat BTP2 och sedan väljer att övergå till BTP1 gäller BTP1 för alla nyanställda och för redan tidigare anställda som är yngre än 25 år. För övriga anställda fortsätter BTP2 att gälla. Det kan dock vara möjligt att byta till BTP1, detta förutsatt att du och din arbetsgivare kommer överens om det.

Om arbetsgivaren valt att inte övergå till att tillämpa BTP1, efter ikraftträdandet år 2013, fortsätter BTP2 att gälla som tidigare för såväl tidigare anställda som för nyanställda. Däremot omfattas inte individer under 25 år av BTP2.

Läs mer om att byta plan.

Vad är då de sakliga skillnaderna mellan BTP1 och BTP2?

BTP1 är helt och hållet en premiebestämd pensionsplan medan BTP2 huvudsakligen är förmånsbestämd.

En premiebestämd pension innebär att arbetsgivaren betalar in en viss procent av din lön i pensionspremier. Du kan till viss del själv påverka hur pengarna ska förvaltas och när de ska tas ut. Hur stor din premiebestämda pension blir beror på av hur mycket pengar som har betalats in och hur pengarna har placerats.

En förmånsbestämd pension innebär att du får pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid pensionsåldern. En förmånsbestämd pension garanterar en viss ersättning så länge du lever.

Läs mer om BTP1 som är en premiebestämd plan.
Läs mer om BTP2 som huvudsakligen är en förmånsbestämd plan.

När kan jag gå i pension?

Den normala pensionsåldern enligt bankernas tjänstepension är 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare.

Du har rätt att fortsätta att jobba till slutet av den månad då du fyller 68 år.

Reglerna i inkomstskattelagen avgör när du tidigast kan gå i pension. För närvarande kan du gå i pension redan från 55 års ålder. Du kan även välja att gå i pension på deltid, förutsatt att du kommer överens med din arbetsgivare.

Tänk på att reglerna är olika i BTP1 och BTP2.

Vill du veta vad som gäller dig och din pension? Kontakta din arbetsgivare.

Vad händer när jag byter jobb?

När du byter arbetsgivare byter du också ofta pensionsplan. Vad det får för konsekvenser beror på flera faktorer — tidigare intjänad pension, din ålder och hur ditt pensionskapital utvecklas i framtiden.

Om du samtidigt byter pensionsplan upprättas ett fribrev utifrån de premier som redan betalats in. Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. En del av din framtida pension baseras alltså på dina tidigare premier och på en eventuell värdeförändring.

Efter att fribrevet har upprättats betalas dina premier in enligt din nya pensionsplan.

Tänk på att

  • Undersöka noga vad bytet innebär för dig. Förutsättningarna är olika för varje person.
  • Kontakta din arbetsgivare för att få information och underlag för ditt beslut.
  • Du kan också få värdefull information från försäkringsgivarna.

Exempel på hur jobb-bytet kan påverka din pension:

Exempel 1

Din nuvarande arbetsgivare har betalat premierna för din tjänstepension enligt BTP2. Nu tänker du byta jobb och arbetsgivare. Din nya arbetsgivare tillämpar också kollektivavtalet mellan Finansförbundet och BAO. Vad händer med din tjänstepension?

Om din nya arbetsgivare tillämpar BTP1, kommer du att omfattas av den pensionsplanen. Du byter således pensionsplan – om du inte träffar en annan överenskommelse med din nya arbetsgivare.

Om din nya arbetsgivare tillämpar BTP2 har du samma pensionsvillkor som förut.


Exempel 2

Du har BTP2 och byter arbetsgivare inom samma koncern. Din nya arbetsgivare tillämpar BTP1 som pensionsplan.

I den här situationen ska din nya arbetsgivare ”i positiv anda pröva” möjligheten för dig att behålla den tidigare pensionsplanen om du vill det. Normalt innebär det att du har samma pensionsvillkor som förut. Du har också möjlighet att byta till BTP1.


Exempel 3

Du omfattas av BTP2 och byter till en arbetsgivare som har en annan pensionsplan, till exempel ITP (Industrins och handelns tilläggspension).

Om din nya arbetsgivare tillämpar både ITP1 och ITP2 så avgör din ålder vilken pensionsplan du byter till. Är du född senast 1978 fortsätter du att ha en förmånsbestämd pensionsplan. Är du född 1979 eller senare byter du till en premiepensionsplan.

Får min familj något när jag dör?

När du avlider kan dina nära få pension eller andra ersättningar genom din tjänstepension, så kallat efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet är olika utformat i de olika pensionsplanerna. BTP1 och BTP2 ger dock båda rätt till barnpension och ersättning via livförsäkring.

Läs mer om efterlevandeskyddet i BTP1

Läs mer om efterlevandeskyddet i BTP2

Kan jag byta till BTP1?

Om din arbetsgivare valt att använda BTP1, gäller den för de som nyanställs och för redan anställda som är under 25 år.

Om du har varit anställd längre och är äldre än 25 år kan du byta till BTP1 förutsatt att du kommer överens med din arbetsgivare om det. Det är möjligt både för dig och för din arbetsgivare att föreslå ett byte av pensionsplan. Du har rätt att tacka nej om du inte vill byta till BTP1.

För det fall din arbetsgivare dock valt att helt kvarstå och enbart tillämpa BTP2 kan du inte byta.

Tänk på att

  • Undersöka noga vad bytet innebär för dig. Förutsättningarna är olika för varje person.
  • Kontakta din arbetsgivare för att få information och underlag för ditt beslut.
  • Som medlem i Finansförbundet kan du kontakta dom för information.
  • Du kan också få värdefull information från försäkringsgivarna.

Vad händer med dina gamla premier om du byter plan?

Om du byter till BTP1 upprättas ett fribrev utifrån de premier som redan betalats in till din tjänstepension enligt den gamla planen, BTP2. Ett fribrev är en pensionsförsäkring som det inte görs några nya premieinbetalningar till. En del av din framtida pension kommer alltså att baseras på de premier som redan betalats in enligt BTP2 och på en eventuell värdeförändring.

När fribrevet har upprättats betalas dina premier i fortsättningen enligt planen för BTP1.

Hur mycket får jag i pension?

Det finns flera faktorer som påverkar hur stor din tjänstepension blir. Det handlar bland annat om hur mycket du tjänar, hur dina premier placeras och vilken pensionsplan du har.

BTP1

BTP1 är en premiebestämd pensionsplan. Det går inte att i förväg veta hur stor din premiebestämda pension kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in — och hur länge. Det beror även på hur du har valt att placera dina premier. Det är därför viktigt att du skaffar dig kunskap om de olika placeringsalternativen — både på kort och lång sikt. Redan i början av ditt yrkesliv behöver du alltså tänka på din ekonomi som pensionär.

BTP2

BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd. Det innebär att du får pension som motsvarar en viss procent av din slutlön vid 65 års ålder. För att du ska få full tjänstepension enligt BTP-planen ska du ha varit anställd i 30 år. Du måste också vara anställd fram till ordinarie pensionsålder. Du kan alltså inte räkna med hel tjänstepension vid 65 års ålder om du börjar arbeta inom bank och finans efter att du fyllt 35 – om du inte haft en tidigare anställning som också gav rätt till avtalspension. Då kan den komma att samordnas med BTP.

BTP2 innehåller även en premiebestämd del, BTP-K. Det går inte att i förväg veta hur stor den premiebestämda delen kommer att bli. Det beror på hur stora premier som betalats in – och hur länge. Men det beror också på hur du har valt att placera dina premier.

Läs mer om hur de olika delarna för BTP1 och BTP2.

minpension.se kan du göra en prognos för hur just din pension blir.

Hur betalas pensionen ut?

Olika regler gäller för de två pensionsplanerna för bankernas tjänstepension.

BTP1 — den premiebestämda pensionsplanen

Tjänstepensionen enligt BTP1 består av två delar, en trygg del och en valbar del. Den trygga delen betalas ut varje månad så länge du lever från den dagen du går i pension. Hur mycket blir det då per månad? Ja, det beräknas utifrån det pensionskapital du tjänat in och ett antagande om avkastning och förväntad livslängd.

Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål och begränsas bara av skatteregler och försäkringsvillkor. Om du inte har gjort ett aktiv val för hur premien en gång skulle placeras, så har premien hanterats som i den trygga delen. Men utbetalningen görs enligt de regler som gäller för den valbara delen. Du kan alltså välja hur pengarna ska betalas ut även om du inte tidigare valt hur premien skulle placeras.

BTP2 — huvudsakligen en förmånsbestämd plan

Tjänstepensionen enligt BTP2 består av två delar, en förmånsbestämd del och en premiebestämd.

Den förmånsbestämda delen av ålderspensionen enligt BTP2 betalas ut månadsvis fram till den dag du avlider. Du kan alltså inte själv påverka hur pensionen betalas ut.

Den premiebestämda delen av tjänstepensionen kan du däremot välja att ta ut på olika sätt. Normalt tas den ut under fem års tid, men du kan även ta ut den som månatlig pension livet ut eller en större summa under en kortare period. Den kortaste utbetalningstiden är på sex månader.

Kan jag påverka hur stor pensionen blir?

När det gäller den premiebestämda delen av din tjänstepension kan du påverka värdeutvecklingen genom att välja hur premierna placeras. Därför är det viktigt att du skaffar dig kunskap om de olika placeringsalternativen – både på kort och lång sikt. Du kan också komplettera med ett privat pensionssparande. Redan i början av ditt yrkesliv behöver du alltså tänka på din ekonomi som pensionär.

Det finns premieavsättningar i

  • den allmänna pensionen från staten — 2,5 % av den totala avsättningen går till premiepension.
  • BTP1 är en premiebestämd pensionsplan. Du kan själv placera alla premier i en valbar del.
  • BTP2 är huvudsakligen en förmånsbestämd pensionsplan, men där finns också en premiebestämd del, BTP-K. Premien motsvarar 2 procent av din pensionsmedförande lön.

Läs dock mer om den förstärkta pensionen som kommer att innebära en högre premieinbetalning till din pension. Du kan även kontakta din arbetsgivare.

Vill du veta vilka placeringsalternativ du har? Kontakta din arbetsgivare.

Gör en prognos för din pension på minpension.se

Ett samarbete mellan BAO och Finansförbundet.
Kontakta oss om du har frågor.