Förstärkt pension

Parterna inom BAO:s avtalsområde, BAO, Finansförbundet och Saco har enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen.

Bakgrund

Din framtida pension byggs upp på flera olika sätt. Man kan säga att ålderspensionen består av tre delar:

 • Allmän pension
  Lagstadgad, finansieras via skatt och avgifter, betalas ut av staten.
 • Tjänstepension
  Bestäms i kollektivavtal, betalas av din arbetsgivare.
 • Privat pensionssparande
  Helt beroende av ditt eget sparande.

Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till allmän pension från staten. De flesta har också en tjänstepension som arbetsgivaren betalar. För dig som jobbar inom bank och finans finns BTP, bankernas tjänstepension.

Kompensationsgraden från det allmänna systemet sjunker dock generellt sett, bland annat beroende på en förväntad längre livslängd. Framtidens pensionärer kan räkna med en lägre allmän pension i förhållande till lönen jämfört med tidigare generationer. Vi förväntas även arbeta längre. Pensionerna behöver därför förstärkas och det är viktigt att börja spara tidigt och mycket. Eftersom möjligheten till avdragsgillt individuellt pensionssparande är begränsad blir tjänstepensionen allt viktigare.

Flera branscher och avtalsområden har mot den bakgrunden infört olika system för att stärka tjänstepensionen. Detta sker ofta i mindre steg och över en längre tid. Finansieringen sker genom olika former av löneväxling.

Parterna inom BAO:s avtalsområde har nu också enats om att stärka avsättningen till tjänstepensionen inom BTP-planen.

Vad innebär den förstärkta pensionen?

Den förstärkta pensionen innebär att arbetsgivaren gör en extra avsättning till din tjänstepension med 2 procent. Detta möjliggörs genom att ditt semesterlönetillägg om 1,45 procent växlas mot en högre pensionspremie. Växlingen görs i ett enda steg vilket ger dig en ökad pensionspremie direkt vid växlingstillfället.

Detta är betydelsefullt för att få en långsiktig effekt på din pension. BAO:s avtalsområde kommer därmed snabbt stärka de framtida pensionerna.

Löneväxling anses av många vara det bästa sättet att stärka pensionen

 • En löneväxling till förstärkt pensionsavsättning är skattemässigt fördelaktigt
 • Anställda inom banksektorn erbjuds väldigt bra sparprodukter
 • Anställda inom alla inkomstnivåer stärker sin pension
 • En förstärkt pensionsavsättning medför en gynnsam ränta-på-ränta-effekt
 • En förstärkt pensionsavsättning ger en ökad trygghet och ökad möjlighet för dig som medarbetare att själv avgöra när du vill gå i pension

Hur sker växlingen till en förstärkt pension och vilka omfattas?

Den förstärkta pensionen möjliggörs genom att semesterlönetillägget om 1,45 procent växlas mot en högre premie enligt följande:

BTP1-planen

BTP1 är en premiebestämd pensionsplan. Premien betalas in i två delar.

Den trygga delen placeras i ett långsiktigt alternativ. Den här delen av premien kan du inte påverka själv. Premiens trygga del är 2,5 procent av din pensionsmedförande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.

Avsättningen till den trygga delen inom BTP1-planen kvarstår oförändrad.

Den valbara delen av premien placerar du enligt de alternativ som erbjuds genom din arbetsgivare. Premiens valbara del är innan växlingen genomförs 2 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

Växlingen innebär att arbetsgivaren kommer betala in ytterligare 2 procent i pensionspremie. Inbetalningen kommer att göras till den valbara delen. Det innebär att den valbara premien enligt ovan höjs från 2 procent till 4 procent av din pensionsmedförande lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. För lön mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30 inkomstbasbelopp höjs avsättningen från 30 procent till 32 procent.

Efter löneväxlingen kommer således premien till den valbara delen vara 4 procent av din lön upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp samt 32 procent på lön mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp.

 • Växlingen ger en förhöjd pensionspremie om 2 procentenheter inom ramen för den valbara delen inom BTP1-planen

BTP2-planen

BTP2 är i stora delar en förmånsbestämd pensionsplan. Den förmånsbestämda delen av pensionen är en viss procent av din slutlön. Du kan alltså inte själv påverka hur premierna placeras.

Den premiebestämda delen av din tjänstepension, BTPK, motsvarar idag 2 procent av din pensionsmedförande lön. Du kan själv placera premien för BTPK.

Inom ramen för BTP2-planen innebär växlingen att arbetsgivaren förstärker din pension genom att betala in en ytterligare premie på 2 procent till kompletteringspensionen BTPK. Den förstärkta pensionen och växlingen omfattar dock inte alla.

Du som är född 1967 och senare kommer att få en höjd premie från 2 procent till 4 procent.

Du som är född 1966 och tidigare omfattas inte av växlingen och kommer att ha en oförändrad premie. Du behåller också semesterlönetilllägget på 1,45 procent oförändrat.

För mer information om detta se vidare nedan under rubriken ”Varför omfattas inte alla av växlingen?”.

Efter löneväxlingen kommer därmed premien till BTPK att utbetalas med följande procent av din pensionsmedförande lön:

Observera!

Lägg din telefon ner för att se tabell.

Födelseår Premie i procent av
pensionsmedförande lön
1938 2,1
1938—1966 2,0
1967 och senare 4,0

 • Växlingen ger en förhöjd pensionspremie om 2 procentenheter i BTPK inom ramen för BTP2-planen.
 • Växlingen görs inte för alla som omfattas av BTP2-planen.

När sker växlingen till en förstärkt pension?

Från den 1 januari 2021 görs ändringar i kollektivavtalen som innebär en möjlighet för arbetsgivare att förstärka din pension inom ramen för BTP-planen. Det är arbetsgivaren som bestämmer från vilken tidpunkt semesterlönetillägget växlas till en förstärkt pension.

Växlingen kommer att ske vid ett kalenderårsskifte och kan genomföras antingen 1 januari 2021, 1 januari 2022 eller 1 januari 2023.

 • Det är arbetsgivaren som bestämmer från vilken tidpunkt semesterlönetillägg växlas till en förstärkt pension.
 • Förstärkt pension kan införas från och med kalenderårsskiftet 1 januari 2021, 1 januari 2022 eller 1 januari 2023.

Varför omfattas inte alla av växlingen?

Som beskrivits ovan omfattas inte alla av växlingen från semesterlönetilllägg till en förstärkt pension. Du som idag erhåller pensionsavsättning inom ramen för BTP2-planen och är född år 1966 och tidigare omfattas inte.

Utgångspunkten är att det ska vara positivt för dig som medarbetare att göra en växling från semesterlönetillägget till en förstärkt pensionspremie. Omfattas du av BTP2, som är en förmånsbestämd plan, blir vinsten med växlingen lägre med ökad ålder. Vid en viss brytpunkt kan du även förlora på växlingen.

Beräkningar har därför gjorts utifrån ålder och lön. Beräkningarna visar att medarbetare som idag erhåller pensionsavsättning inom ramen för BTP2-planen och som är födda år 1966 eller tidigare generellt sett inte får samma positiva effekt av en växling. Parterna har därför valt att undanta dessa medarbetare från växlingen.

 • Utgångspunkten är att det ska vara positivt för dig som medarbetare att göra en växling av semesterlönetillägget till en förstärkt pensionspremie, därför undantas de individer som omfattas av BTP2-planen och som är födda år 1966 eller tidigare.

Kan man välja att växla semesterlönetillägget helt eller delvis?

För det fall du omfattas av växlingen är det inte möjligt att avstå från den. Det är inte heller möjligt att välja att växla semesterlönetillägget i delar. Det är arbetsgivaren som väljer när växlingen sker och då kommer premien till den förstärkta pensionen att börja betalas in samtidigt som semesterlönetillägget tas bort.

 • Semesterlönetillägg på dina sparade semesterdagar kommer att utbetalas i samband med växlingen. Det påverkar inte din rätt till ledighet i tid eller rätten till semesterlön för de semesterdagar du har sparade innan växlingens ikraftträdande.

Hur kommer den förstärkta pensionen att påverka mig?

Genom löneväxlingen förstärks din framtida pension. Flertalet beräkningar visar att ju tidigare du börjar spara och ju längre tid du har kvar till pension, desto mer kan pengarna öka i värde. För många medarbetare innebär den förstärkta pensionen en väsentlig ökning av pensionen vid 65 års ålder. Nedan följer några exempel på hur pensionen kan påverkas.


Exempel, BTP1-planen

Agnes

Agnes får del av den förstärkta pensionen vid 30 års ålder och har 30 000 kr i lön. Vid 65 år motsvarar det vid 2% avkastning cirka 2 100 kr ytterligare per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 3 700 kr per månad vid 4,1% avkastning.

Jens

Jens får del av den förstärkta pensionen vid 45 års ålder och har 50 000 kr i lön. Vid 65 år motsvarar det vid 2% avkastning cirka 1 200 kr ytterligare per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 1 800 kr per månad vid 4,1% avkastning.

Charlotte

Charlotte får del av den förstärkta pensionen från 55 års ålder, har 110 000 kr i lön. Vid 65 år motsvarar det vid 2% avkastning cirka 1 100 kr ytterligare per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 1 500 kr per månad vid 4,1% avkastning.


Exempel, BTP2-planen

Olle

Olle får del av den förstärkta pensionen vid 35 års ålder och har 35 000 kr i lön. Vid 65 år motsvarar det vid 2% avkastning cirka 1 800 kr ytterligare per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 3 100 kr per månad vid 4,1% avkastning.

Anna

Anna får del av den förstärkta pensionen vid 40 års ålder och har 75 000 kr i lön. Vid 65 år motsvarar det vid 2% avkastning cirka 2 000 kr ytterligare per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 3 900 kr per månad vid 4,1% avkastning .

Claes

Claes får del av den förstärkta pensionen vid 50 års ålder och har 115 000 kr i lön. Vid 65 år motsvarar det vid 2% avkastning cirka 1 700 kr ytterligare per månad om pensionen tas ut livsvarigt och cirka 2 700 kr per månad vid 4,1% avkastning.

Beräkningarna är gjorda utifrån att:

 • Medarbetaren behåller samma arbete i banken under hela perioden
 • Årlig löneutveckling = 2%
 • Årlig ökning av inkomstbasbeloppet = 2%
 • Årliga avkastning på den förstärkta pensionen = 2% respektive 4,1%

Beräkningarna i exemplen utgår från två olika antaganden om avkastning:

 • Det första antagandet är att avkastningen på den förstärkta pensionen inte är högre än kostnadsutvecklingen, dvs är 2%.
 • Det andra antagandet utgår ifrån en högre avkastning vilket även ökar pensionen. "Min pension" och Pensionsmyndigheten använder vid sina beräkningar ett avkastningsantaganade om 2,1% utöver inflation. Den årliga avkastningen i exemplen blir då 4,1%, dvs 2% + 2,1%.

Ladda ner informationsfolder om den förstärkta pensionen här (pdf).

Ett samarbete mellan BAO och Finansförbundet.
Kontakta oss om du har frågor.